top of page

FAQ

Antwoorden op
veel gestelde vragen

''Vanmorgen stond mijn dochter stralend klaar om weer naar HAPPY KIDS te gaan. Ze gaat er zo vol voor, vind het zo ontzettend veel leuker dan haar vorige school, wordt eindelijk gezien en voelt dat ze weer mee telt. Dat doet haar goed. Ze is er ook moe van want dat is een intens proces. We moesten haar vanmorgen overtuigen dat het beter was om even thuis te blijven en uit te rusten... Met tegenzin bleef ze...

Omgekeerde wereld is dit in vergelijking met eerst.

Dit hadden we toen nooit kunnen dromen...''

- Ouders van een leerling

IMG_6064.HEIC

HAPPY KIDS is sinds augustus 2018 bekostigd door de overheid?

Ja!
De school is gestart in januari 2017 als particuliere school. Sinds augustus 2018 is de school bekostigd door de overheid!

Vanaf welke groep kunnen kinderen bij jullie op school komen?
Vanaf groep 1 t/m 8.

De school begon in januari 2017 met leerlingen vanaf groep 4 t/m 8. 
Nu is er onderwijs vanaf groep 1 t/m 8. 

Waarom is deze school opgezet?
Vernieuwend onderwijs & onderwijs afgestemd op leerbehoeften van hoogbegaafden.

Vanuit de maatschappij en de overheid wordt de vraag voor vernieuwend onderwijs steeds luider. Onze school is daarop een antwoord. 
Behoefte aan goed onderwijs voor hoogbegaafden wordt steeds duidelijker. Onze school is daarop een antwoord. 
Wij gaan uit van wat een kind nodig heeft om een goede basis te leggen voor de rest van zijn leven. Daar staat de BASISschool voor. 
Het onderwijs concept is vormgegeven:

 • vanuit de kenmerken en leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen,

 • de doelen van het Nederlands onderwijs,

 • vanuit wat wij belangrijk vinden om kinderen mee te geven, bezien vanuit de huidige maatschappij en de te verwachte maatschappelijke ontwikkelingen.

Het onderwijs is dus ook voor kinderen die niet hoogbegaafd zijn.

Is deze school voor alle kinderen?
In Nederland is bekostigd onderwijs voor alle kinderen.

Wij zijn blij dat in Nederland voor alle kinderen de leerplicht geldt. Wij zien het als een recht op onderwijs, eigenlijk een voorrecht. 
Elke school heeft zijn eigen visie, levensbeschouwing, onderwijsconcept, ambities, identiteit, cultuur, sfeer. Daarom past de ene school beter bij het ene kind dan de andere school. Wij bieden vernieuwend onderwijs voor nieuwsgierige kids en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Je hoeft voor onze school  dus niet hoogbegaafd te zijn.


De school is voor kinderen met het volgende profiel:

 • nieuwsgierig zijn (veel waarom & 'hoe zit dat?' vragen) 

 • leergierig zijn; grote kennishonger!

 • goed contact kunnen maken met anderen

 • zelfstandig willen en kunnen werken

 • willen experimenteren, onderzoeken, uitvinden (binnen de opdrachten & activiteiten van ons onderwijsprogramma)

 • goed om kunnen gaan met de dynamiek van ons lesprogramma (de kids zitten niet de hele dag in 1 lokaal)

Welke zorg bieden wij kinderen met een gedragsdiagnose?
Wij zien kinderen graag op de juiste plek met de juiste ondersteuning.

HAPPY KIDS staat voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat elk kind op de juiste plek zit en de juiste ondersteuning krijgt. 
Ons onderwijs is als volgt ingericht: op een hoog tempo door de lesstof, verdiepende en uitdagende opdrachten, veel leswisselingen, verschillende (vak)docenten, etc. 
Sommige kinderen hebben ook een gedragsdiagnose. We kijken graag mee naar de onderwijsbehoeften van je kind en of onze school passende ondersteuning kan bieden. Indien de hoogbegaafdheid voorliggend is, zijn wij vaak in staat successen te behalen. Echter, uit ervaring weten we dat als de gedragsdiagnose voorliggend is, HAPPY KIDS niet voldoende kan voorzien in bepaalde onderwijsbehoeften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenduidige structuur, voorspelbaarheid of prikkelarme omgeving. 
Ook als er sprake is van een grote onderwijsachterstand bij kinderen die ouder zijn dan vier jaar en dus op een andere school gestart zijn, is het voor ons lastig om te allen tijde te kunnen voorzien in onderwijsbehoeften. Ons rooster is dynamisch en heeft diverse lessen en activiteiten die andere scholen niet bieden waardoor we bijvoorbeeld systematische preteaching niet kunnen bieden en de onderwijsachterstanden niet kunnen verhelpen.

 

Omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat kinderen bij ons vastlopen vanwege ons onderwijsaanbod kijken we in het aanmeldingstraject grondig naar ondersteuningsbehoeften en zijn we in gesprekken eerlijk in wat we wel en niet kunnen. Om een beter zicht te krijgen op onze expertise en ondersteuning kan je ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) bekijken op de website pagina 'documenten HAPPY KIDS'. 

Mijn kind is hoogbegaafd en komt daardoor niet tot bloei, snappen jullie dat?
Ja zeker.

Onderzoek van het Ministerie van Onderwijs stelt dat 1/3 van de hoogbegaafde leerlingen onderpresteert. Er zijn ook leerlingen die zich gaan aanpassen. Deze kinderen komen in de knel door het bestaande schoolsysteem waardoor ze niet tot bloei komen, terwijl ze uitdagend onderwijs nodig hebben dat uitgaat van hun leerbehoeften en vermogens. Te vaak wordt over hoogbegaafden gezegd dat ze lui of ongemotiveerd zijn. Het tegendeel is waar, ze willen juist leren! 
Bij een IQ van 130 spreekt men van hoogbegaafdheid. 

 

Doordat we op onze school veel kennis hebben van hoogbegaafdheid vallen diverse zaken weg waar deze kinderen tegenaan lopen op een andere school doordat ze niet begrepen worden en/of de uitdaging missen. 

Mijn kind is hoogbegaafd, maar heeft dyslexie / faalangst / last van onderpresteren...
Dat kan, dat komt vaker voor.

Wij snappen heel goed het kunnen ontstaan van dyslexie, faalangst en onderpresteren. Tot op bepaalde hoogte kan de leerkracht daarbij helpen.
We kunnen veel, maar logischerwijs kunnen we niet alles oplossen. Als het echter zodanig ernstig is dat er 1 op 1 begeleiding nodig is, dan kunnen wij daar als school niet in voorzien, dan is het nodig dat er door ouders externe hulp wordt ingeschakeld. Wij kunnen helpen met verwijzen naar professionals waar wij goede ervaringen mee hebben. 

De school is ook de plek voor hoogbegaafden, isoleer je ze dan niet teveel?
We geven ze juist een plek!

Veel hoogbegaafde kinderen ervaren te vaak dat ze zich teveel in een systeem moeten wringen waarvan ze de logica niet zien en waarin ze teveel onbegrip ervaren voor wie ze zijn, terwijl ze juist willen leren! Onze ervaring is dat het voor deze kinderen een verademing is om met gelijkgestemden hun onderzoeksvragen uit te diepen. 
Ook zijn er kinderen hier op school die niet hoogbegaafd zijn. 
Eerlijk gezegd maakt het de kinderen zelf niet uit, zij willen gewoon ontdekken en plezier maken met wie ze dat het beste kunnen. Bijna alle kinderen zien na schooltijd allerlei andere vriendjes en vriendinnetjes.

 

Daarnaast is een van onze sterke kanten dat wij in de maatschappij staan en de verbinding aangaan met anderen. Zo hebben we in januari '17 een HAPPY KIDS festival georganiseerd voor ouders en kinderen. In februari gingen we vanwege interesse van de leerlingen op bezoek bij Ultimaker 3D printer en iemand die zeer enthousiast is over deze school kwam daarom al 2 keer met zijn hele computer en Virtual Reality set naar de school om ons een VR Experience te geven. We zijn voor KiDS Consulting naar UPS geweest, inclusief rondleiding door het bedrijf. Er zijn Masterclasses geweest over: Presenteren, Beleggen & de historie van geld, Minecraft, Internetveiligheid, Huisartsenpraktijk (inclusief de ambulance op school), Groenten & Soep (inclusief soep eten) etc. Hoe gaaf is dat?!

Wat betekent 'Vernieuwend onderwijs?'
Multidisciplinair team, digitaal onderwijs, Lessen in Geluk en...

Bij HAPPY KIDS zijn acht schoolbrede leerlijnen het uitgangspunt. Diverse groepsleerkrachten en vakdocenten geven hier vanuit professionaliteit, passie en plezier invulling aan, waarbij leerrendement voor de leerlingen en werkrust voor het team centraal staan. 

Groepsleerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid over de vakken zoals rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en schrijven. 
Vakdocenten geven invulling aan Bewegingsonderwijs, Aikido, Theater, Werken in Projecten, Rekenkunst, Muziek en Debatteren & Filosoferen. 

De groepsleerkrachten en vakdocenten hebben nauw contact over de groepen en de vormgeving van vakoverstijgende leerlijnen, zoals Executieve Vaardigheden en 21st century skills.

Digitaal onderwijs maakt mogelijk dat leerlingen op hun tempo door de lesstof kunnen gaan (binnen hun leerjaar).

We werken groepsoverstijgend, vakoverstijgend en steeds meer vakoverstijgend. 

We doen hiermee recht aan de leerbehoeften van kinderen (en leerkrachten): ontdekken, ervaren en doen. Deze vorm van onderwijs brengt een bepaalde vrijheid met zich mee, die ook een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vraagt. Zo wordt ingehaakt op de tendens in de maatschappij van steeds meer eigenaarschap, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. 

Eigenaarschap van je leerproces... Daar staat HAPPY voor!

 

Van school wisselen... dat is best een spannende keuze voor mijn kind
Kinderen zijn heel flexibel, als ze in de juiste omgeving komen...

Onze ervaring is dat kinderen heel flexibel zijn. Het is al snel goed als ze in de juiste omgeving terecht komen. Wij bieden een fijne omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn. En dan is het snel goed. Daarom komen kinderen eerst zelf kijken en ervaren hoe het is.

 

Bereidt jullie school de kinderen voor op het Voortgezet Onderwijs?
Goede vraag...

We zijn ons ervan bewust dat het vaak voor kinderen een grote overstap is om naar het Voorgezet Onderwijs te gaan. We bereiden ze daar op voor door, o.a. het volgende:

 • We introduceren de VO werkwijze al enigszins in ons onderwijs. Zo gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 nu op diverse momenten voor de rekeninstructies naar het ene lokaal met een vaste docent en naar het andere lokaal met een vaste docent voor spellinginstructies.

 • We werken bewust met diverse vakdocenten naast de groepsleerkrachten (die maximaal 3 of 4 dagen werken).

 • Kinderen in groep 7/8 hebben op maandag Engelse les waarbij ze worden voorbereidt op de werkwijze van Engels op het VO.

 • We laten de kinderen van groep 7 en 8 zelf in kaart te brengen welke Voorgezet Onderwijsscholen er zijn en we sporen ze aan om de open dagen te bezoeken. Het gesprek over de bijbehorende vragen en gevoelens staat in die periode van keuze voor het VO bovenaan het lesprogramma. 

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat hoogbegaafden vaak uitvallen in het Voortgezet Onderwijs en ook op de Universiteit omdat ze niet hebben 'leren leren' omdat ze van alles al direct snappen, en omdat ze onvoldoende de executieve vaardigheden beheersen als: doelen stellen, plannen, prioriteiten aanbrengen, samenwerken etc. 
Ons onderwijs is er juist op gericht dat kinderen 'leren leren' en dat ze deze vaardigheden ontwikkelen zodat ze op het Voortgezet Onderwijs een goede start kunnen maken.

Dit is meer dan op de meeste scholen geboden wordt, hoe wordt dat betaald? 
Ouders dragen bij.

Omdat we ons niet wilden laten beperken en er NU behoefte is aan vernieuwend onderwijs en een passende leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen, zijn we gestart als niet-bekostigde school (dus particulier). 
Vanaf de start zijn er veel mensen die een vrijblijvende bijdrage leveren om dit initiatief mogelijk te maken.

Vanaf augustus 2018 is HAPPY KIDS bekostigd door de overheid.

We zijn erg blij met financiering vanuit de overheid. De gelden vanuit de overheid zijn gebaseerd op standaard onderwijs. Wij bieden meer. Om dat te kunnen realiseren vraagt ons onderwijs - zowel vernieuwend als speciaal afgestemd op hoogbegaafdheid - een hogere vrijwillige ouderbijdrage (deze wordt jaarlijks verlaagd). Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage 1100 euro (en minder als er meerdere kinderen uit 1 gezin zijn). De tussenschoolse opvang en schoolreisjes zijn hierbij inbegrepen.

De extra gelden maken het volgende mede mogelijk:

 • Vakdocenten.

 • Groepsoverstijgend en vakoverstijgend lesprogramma.

 • Meer aandacht voor emotioneel en sociaal welbevinden.

 • Programmaleerlijn executieve functies.

Om teleurstelling te voorkomen maken we graag expliciet dat we meer aandacht voor de leerlingen hebben, maar dat betekent niet dat we kinderen dagelijks 1 op 1 kunnen begeleiden. 

Ook goed om te weten is dat deze bijdrage nooit een reden mag zijn om niet naar deze school te komen! 

Er bestaat wel eens het idee dat school met deze vrijwillige ouder bijdrage toegang heeft tot ongelimiteerde resources. Dat is niet het geval. Het is wel zo dat er meerder resources zijn die HAPPY KIDS mogelijk maken: ook de docenten maken de extra's mede mogelijk maken door dat iedereen zich extra inzet. Ook zijn er diverse vrijwilligers aan HAPPY KIDS verbonden die de extra's mede mogelijk maken. Daarnaast zijn er diverse ouders die regelmatig een bijdrage leveren!

 

Hebben jullie grote of juiste kleine klassen?

Gemiddeld!

Goed om te weten dat de bekostiging vanuit de overheid uitgaat van 24 kinderen en een minder complexe wereld dan die van vandaag. Om te kunnen voldoen aan de eisen die heden ten dage aan het onderwijs gesteld worden, wordt op diverse scholen geld vrijgespeeld door meer leerlingen in een klas te doen, soms hoor je aantallen van 36 leerlingen in 1 klas.

 

Bij HAPPY KIDS is het gewenste maximum 24 leerlingen op 1 leerkracht, wat tijdelijk iets hoger kan zijn bij groei of onvoorziene zaken zoals impact corona.

Vanwege het feit dat we nog een jonge school zijn en een groeischool, kunnen we ervoor kiezen om het jaar met kleine groepen te starten van rond de 15 leerlingen.

Is het deze investering waard?
Eén investering – levenslang rendement!

We bieden het kwaliteitsonderwijs waar de kinderen recht op hebben! Alles wat we doen voegt waarde toe (anders doen we het niet) en draagt bij aan het doel van de school: voor elk kind de vrijheid om te ontdekken, te ervaren en expressie te geven aan zichzelf. Om ze een goede brede en goede basis te geven zodat ze in staat zijn hun dromen waar te maken. Nu en in de toekomst!

Hoe staat het met de continuïteit?
Goed!

Friedeberg Consultancy BV is op basis van het ondernemingsplan (waar 1 jaar aan gewerkt is) tot de conclusie gekomen dat deze school levensvatbaar is en dat er een noodzaak is deze school te starten. Tevens ondersteunde Friedeberg Consultancy met management begeleiding bij de uitbouw van deze school.
De Stichting HAPPY KIDS Education, met een Raad van Toezicht, draagt zorg voor het onderwijs op deze school en hanteert de Code van Goed Bestuur in het primair onderwijs.
Vanaf augustus 2018 is de school bekostigd door de overheid. 

 

Zo te zien zijn er vele mensen betrokken bij deze school, waarom is dat? 
Dat hoort bij een proces van ontwerp, opbouw en groei.

We zijn een jonge, visie gestuurde school. Begonnen als particuliere school en nu bekostigd door de overheid. 
Dit houdt in dat in elke fase van ontwerp & opbouw & groei van de school telkens andere kwaliteiten & vaardigheden nodig zijn om de diverse wisselende taken & verantwoordelijkheden in te vullen. 
Wat blijft is dat er altijd mensen om HAPPY KIDS heen zijn en graag bijdragen omdat ze de noodzaak voelen voor het ontstaan en de uitbouw van deze school. Zie de enorme lijst van mensen die gratis hebben bijgedragen in de afgelopen jaren. Gratis wat geld betreft, maar we hebben veelal veel waardevollere samenwerkingsmomenten gehad.
Ook zijn er een aantal mensen die al meedenken vanaf de eerste 'voorzichtige' ideeën die opborrelden in augustus 2014, hebben geholpen bij het uitwerken van dit onderwijsconcept in 2016 en nog steeds betrokken zijn, 3 van hen zitten in de Raad van Advies en 3 in de Raad van Toezicht.

De school bestaat sinds 2017; is het onderwijs goed?
Ja zeker! 

Onze robot projecten en de huidige resultaten laten de kwaliteit van ons onderwijsconcept zien. Gedurende anderhalf jaar voorafgaand aan de start in januari 2017 is dit concept zorgvuldig uitgewerkt, met de Kerndoelen van het Nederlands onderwijs als uitgangspunt, in afstemming op de leerbehoeften van de kinderen en de vaardigheden van de werknemers van de toekomst. Er is veel moois opgebouwd in de afgelopen jaren. We zetten ons dagelijks in om het onderwijs te blijven ontwikkelen en de school te laten groeien.
We zien de leerlingen zichtbaar groeien in hun zelfvertrouwen en leerprestaties. Ook thuis heeft dit positieve invloed. 

Jullie werken met digitaal onderwijs?
Ja, dat maakt ook mogelijk dat kinderen in hun tempo door de stof kunnen.

Ons onderwijs draait om ontdekken, ervaren en doen. Lezen, schrijven, taal en rekenen zijn daarvoor noodzakelijk! We werken met digitaal onderwijs waardoor iedere leerling in zijn/haar eigen tempo door de lesstof heen gaat. Als leerlingen dan eerder klaar zijn, kunnen ze aan andere opdrachten werken.

 

De school is diverse keren verhuisd, blijven jullie nu op de Winterboeidreef gehuisvest? 
Ja. 

De school is inderdaad een aantal keer verhuisd. In het begin was dat omdat de school groeide (we zijn met 2 leerlingen gestart). 
Sinds de bekostiging vanaf augustus 2018 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting. 
Sinds augustus 2020 is de school gehuisvest op de Winterboeidreef 6 in Utrecht. Dit is onze vaste stek en hier kunnen we ruimschoots groeien.

Is er ook BSO?
We hebben BSO HAPPY KIDS! 

We hebben de BSO HAPPY KIDS op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 - 18:30 uur, tijdens schooldagen, studiedagen en een deel van de vakantiedagen (momenteel is er een wachtlijst voor de BSO).

Er komen ook kinderen van buiten Utrecht?
Ja.

HAPPY KIDS heeft een stadsfunctie en ook komen kinderen van buiten Utrecht zoals De Bilt, Bilthoven, Zeist, Nieuwegein. 
Er is veel interesse in onze school ook van ouders die veel verder weg wonen. De ervaring leert echter dat reistijd tot ongeveer een half uur haalbaar is. Het vraagt namelijk veel van een jong kind om elke dag lang te moeten reizen.

Hoe kunnen we onderzoeken of deze school past bij mijn kind?

De te volgen stappen zijn:

A) Voor het eerst naar de basisschool met 4 jaar: 

1) Wanneer je interesse hebt in onze school, is de eerste stap om je aan te melden voor een Open Ochtend om te horen of de missie, visie en werkwijze je aanspreken en te ervaren hoe het is bij ons op school. Zie de homepage van deze website voor de button Aanmelden voor een Open Ochtend. 

 

2) Lijkt onze school geschikt voor je kind, dan kan je hem/haar aanmelden vanaf het moment dat je kind 3 jaar is. Vanaf 1 juli 2023 gaat deze aanmelding centraal via de website van de gemeente Utrecht (naardebasisschool.utrecht.nl). 

3) Als je kind via het centrale aanmeldsysteem van de gemeente Utrecht is toegewezen aan HAPPY KIDS, krijg je hierover via de gemeente Utrecht bericht. 

 

4) Uiterlijk 3 maanden voordat je kind 4 jaar wordt, heeft de leerkracht van groep 1 een kennismakingsgesprek met jullie als ouders en je kind bij ons op school.

5) Wij nemen met toestemming van ouders contact op met het kinderdagverblijf om gegevens uit te wisselen. Als er sprake is (geweest) van hulpverlening of IQ en/of didactisch onderzoek, dan ontvangen wij deze gegevens ook graag. 

 

6) Op basis van stap 4 en 5 wordt bekeken of het aanbod van HAPPY KIDS past bij wat je kind nodig heeft: 

 

a) Mocht je kind een ander aanbod nodig hebben, dan wordt in overleg met ouders bekeken welke school daarin wel voorziet. 

 

b) Als HAPPY KIDS je kind kan bieden wat hij/zij nodig heeft, dan schrijven we je kind in en wordt een aantal dagdelen afgesproken waarop je kind kan komen wennen voordat hij/zij 4 jaar is en start hij/zij op school met 4 jaar. 

Dit proces van kennismaken met de leerkracht, informatie uitwisseling en besluit over inschrijving kan tot 6 weken duren en eventueel verlengd worden met 4 weken indien nodig.

 

B) Kinderen die ouder zijn dan 4 jaar (de zogenoemde zij-instromers): 

 

1) Als onze school je aanspreekt, is de eerste stap om je aan te melden voor een Open Ochtend om te horen of de missie, visie en werkwijze je aanspreken en te ervaren hoe het is bij ons op school. Zie de homepage van deze website voor de button Aanmelden voor een Open Ochtend. 

2) Ben je enthousiast over de Open Ochtend en wil je verder, dan hebben we telefonisch contact over de volgende stap. We vragen dan je toestemming voor gegevensuitwisseling met de huidige school en eventueel het Samenwerkingsverband als dat betrokken is. 

Als er sprake is (geweest) van hulpverlening of IQ en/of didactisch onderzoek (of wanneer je nog andere relevante informatie wilt delen) dan ontvangen wij deze gegevens ook graag. Deze informatie helpt ons een beeld te vormen van wat je kind nodig heeft. 

Tevens vragen we je als ouder om feedback.

3) Naar aanleiding van de informatie uit stap 2, hebben we weer contact met elkaar over de uitkomst:

a. Mocht blijken dat het niet in het belang van het kind lijkt om het kind op onze school te plaatsen, als zorg bijvoorbeeld voorliggend is in plaats van onderwijs, dan geven we dat eerlijk aan. Een kind kan namelijk overvraagd worden door de dynamische schoolomgeving van HAPPY KIDS en is daar niet bij gebaat. 

 

b. Wanneer we denken dat het aanbod van HAPPY KIDS past bij wat je kind nodig heeft, kan je kind ook meebeslissen door zelf kennis te maken tijdens een schooldag. Aangezien we 2 'soorten' dagen hebben, kunnen kinderen kennismaken op deze 2 dagen. 

 

4) Als jullie je kind willen inschrijven, maken we op basis van de beschikbare informatie een startdocument. Dit doen we omdat de zij-instromende kinderen van een andere school komen en er regelmatig sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. In dit document wordt vastgelegd wat de startsituatie is op basis van de verkregen informatie. We zullen ook aangeven of we hiaten zien die wij niet kunnen oplossen ('wegwerken') en of daarvoor hulp van ouders nodig is. 

 

5) In overleg spreken we een startdatum af. Kinderen kunnen gedurende het gehele jaar instromen (tenzij een groep vol zit),​ 

 

Het proces van gegevensuitwisseling vanaf aanmelding na de Open Ochtend en besluit over de inschrijving mag wettelijk 6 weken duren en mag verlengd worden met 4 weken indien er meer tijd nodig is.

 

Het proces van gegevensuitwisseling vanaf stap 2 en besluit tot inschrijving kan tot 10 weken duren. 

Een aandachtspunt hierbij: al jaren zien we dat veel ouders zich oriënteren op een andere school door kennis te maken met verschillende scholen en hier een aantal maanden tot jaren over doen. Dit maakt dat we niet altijd het wettelijke pad kunnen volgen van besluiten over inschrijving binnen zes weken na aanmelding van een kind, wat verlengd kan worden met 4 weken indien nodig. We rekenen hiervoor op een eenduidige handelswijze van ouders.

Wat kunnen we wel & wat kunnen we niet
Omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat kinderen bij ons vastlopen vanwege ons dynamische onderwijsaanbod kijken we in het aanmeldingstraject grondig naar ondersteuningsbehoeften en zijn we in gesprekken eerlijk in wat we wel en niet kunnen. 
Om een beter zicht te krijgen op onze expertise en ondersteuning kan je ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) bekijken op de website pagina 'documenten HAPPY KIDS'. 

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid: www.hbregister.nl

Wij staan op de kaart voor voltijds HB onderwijs: www.ikbenhoogbegaafd.nl

bottom of page