top of page

Leerling ondersteuning

Basisondersteuning
Voor alle scholen in Nederland is vastgesteld wat de basisondersteuning is zodat elk kind dezelfde basisondersteuning krijgt aangeboden; het basisaanbod is wat wij als school bieden aan instructie en begeleiding aan kinderen om de onderwijsinhoud eigen te maken. 

Extra ondersteuning
Daarnaast heeft elke school zijn zelfgekozen eigen extra ondersteuning, dit kan zijn hulp bij taalachterstand, specialisme in autisme, e.d. Als HAPPY KIDS basisschool bieden we onderwijs aan veel meer-en hoogbegaafde kinderen. 
Om een beter zicht te krijgen op onze expertise kan je ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) bekijken op de website pagina 'documenten HAPPY KIDS'. 


Dyslexie
We zien bij een hoog percentage van meer- en hoogbegaafde kinderen dyslectische verschijnselen die samenhangen met de andere wijze van leren en denken van hoogbegaafde kinderen. Het spreken en het begrip van de Nederlandse taal is bovengemiddeld, maar voor een deel van de kinderen is het schrijven, spellen en/of lezen beneden gemiddeld, waarbij op het spellen vaak de grootste achterstand ligt. We realiseren ons dit. Met deze inzichten proberen we zoveel mogelijk spellings- en schrijfproblemen te voorkomen. 

IMG_4818-da9e25a1-546w.png
Happy Kids - Basisschool-04.png

"Bij ons op school

maak je je dromen waar!''

- Leerling van HAPPY KIDS

Wat kunnen we wel & wat kunnen we niet
Heeft je kind een gedragsdiagnose, dan kijken we graag mee naar de onderwijsbehoeften van je kind en of onze school passende ondersteuning kan bieden. Indien de hoogbegaafdheid voorliggend is, zijn wij vaak in staat successen te behalen. Echter, uit ervaring weten we dat als de gedragsdiagnose voorliggend is, HAPPY KIDS niet voldoende kan voorzien in bepaalde onderwijsbehoeften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behoefte aan een eenduidige structuur, voorspelbaarheid of prikkelarme omgeving. 
Ook als er sprake is van een grote onderwijsachterstand bij kinderen die ouder zijn dan vier jaar en in willen stromen vanaf een andere basisschool, is het voor ons lastig om te voorzien in onderwijsbehoeften. Ons rooster is dynamisch en heeft diverse lessen en activiteiten die andere scholen niet bieden waardoor we bijvoorbeeld systematische pre-teaching niet kunnen bieden en de onderwijsachterstanden niet kunnen verhelpen.
Omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat kinderen bij ons vastlopen vanwege ons onderwijsaanbod kijken we in het aanmeldingstraject grondig naar ondersteuningsbehoeften en zijn we in gesprekken eerlijk in wat we wel en niet kunnen. 
Om een beter zicht te krijgen op onze expertise en ondersteuning kan je ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) bekijken op de website pagina 'documenten HAPPY KIDS'. 

Ondersteuning & toetsing

Groeien, meten & bloeien

Naast de basisondersteuning bieden wij aanvullende ondersteuning om onze leerlingen, van wie de voortgang vanwege onze digitale onderwijsmethodes goed in beeld is, de nodige handvatten te bieden om ten volle tot persoonlijke bloei te komen.

Lees meer over onze:

  • Leerling ondersteuning

  • Voortgang & toetsing

  • Resultaten

foto gr 1 2 - 5.jpg

" 'Context shapes the brain' -

Je kan nog zo intelligent zijn,

pas in een omgeving waarin

de intelligentie gekoesterd,

uitgedaagd en gevoed wordt,

kan het tot ontwikkeling komen."

IMG_0600.jpeg
Happy Kids - Basisschool-06.png

"Wat ik zo goed vind aan Sella is dat zij een droom had voor haar eigen kinderen en daar nu andere kinderen blij mee maakt. Sella begrijpt kinderen, zij snapt wat kinderen die op een normale school niet begrepen worden nodig hebben. Zij is heel goed in helpen als er iets aan de hand is, blijft altijd aardig en kan heel goed uitleggen (jammer dat zij geen les geeft!). Je mag tegen Sella altijd open zijn en zij wordt blij als je ergens enthousiast over bent. Zij heeft de goede leerkrachten uitgekozen die ons ook begrijpen!"

- Xepp, groep 6 leerling

Voortgang & toetsing

Online rapport

HAPPY KIDS werkt met MijnRapportfolio een combinatie tussen een rapport en portfolio. De leerkrachten, kinderen en ouders hebben toegang tot het digitale Rapportfolio van de kinderen. De leerkracht heeft de regie over Rapportfolio.

De leerkrachten geven in MijnRapportfolio de voortgang op de aangeboden vakken, evenals de toetsresultaten.  De kinderen kunnen zelf ook in MijnRapportfolio en laten daarin resultaten zien van de door hen gemaakte opdrachten. Zo geven we ook op dit gebied een stuk eigenaarschap aan de kinderen. Er ontstaat een beeld van de kinderen op cognitief, sociaal en creatief gebied.

Toetsing

Door de kernvakken via digitale methodes aan te bieden hebben we goed zicht op de voortgang van de kinderen. De leerkracht heeft met 1 druk op de knop zicht op de voortgang van de dag voor de hele groep en voor de individuele leerling. In de methodes zijn toetsen verwerkt. Daarnaast nemen we 2 keer per jaar niet-methode gebonden toetsen af met de IEP toetsen (equivalent van de CITO maar beter passend bij onze leerlingen). Ook zetten we AVI en DMT in.

Eindtoets groep 8

De leerlingen van groep 8 maken de IEP eindtoets in april. In oktober hebben zij daar al voor geoefend met de proeftoets.

Advies voortgezet onderwijs

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op diverse variabelen: werkhouding, inzet, toetsen en advies van de leerkracht. We zorgen tevens voor een goede overdracht aan het voortgezet onderwijs waarbij niet alleen de cijfers, maar het kind in diverse facetten in kaart wordt gebracht.

Resultaat

Uitstroom groep 8 
De afgelopen jaren stroomde 80% van onze leerlingen uit naar VWO/Gymnasium en 20% naar de HAVO/VMBO-TL. We zien dat leerlingen kiezen voor verschillende middelbare scholen binnen en buiten Utrecht met uiteenlopende onderwijsconcepten en het daar goed doen. 


Onderwijsinspectie
Het onderwijs op HAPPY KIDS Basisschool is door de onderwijsinspectie als positief beoordeeld. Lees hier het inspectierapport.  

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt het beleid, onderwijs en begroting van de school verantwoord. Lees hier het jaarverslag.

 

IMG_0638.jpeg
Happy Kids - Basisschool-04.png
bottom of page