top of page

Compacten & verrijken

Aanvulling op regulier onderwijs

We compacten het reguliere schoolwerk, en verrijken en verbreden met interessante kennis en projecten. De kinderen hebben een aantal dagen per week een vaste groepsleerkracht die onderwijs op niveau aanbiedt. Rekenen, schrijven, begrijpend lezen en spelling zijn vanzelfsprekend erg belangrijk. 

WhatsApp Image 2021-09-27 at 22.50.29 (1).jpeg
Happy Kids - Basisschool-05.png

Leren in je eigen tempo

Gepersonaliseerd onderwijs

We werken met digitale methodes voor de kernvakken, waardoor steeds meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk is. Zo kan een leerling op zijn eigen tempo door de leerstof heen gaan. Leerlingen die snel klaar zijn kunnen aan andere opdrachten werken. Bijvoorbeeld dieping in rekenen en taal of hogere orde denkopdrachten

IMG_0622.jpeg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Groepsoverstijgend, vakoverstijgend

Dynamisch onderwijs

Het onderwijs is dynamisch en uitdagend door de inzet van verschillende vakleerkrachten. Echte HAPPY KIDS vakken zijn o.a. Lessen in Geluk, Gave Projecten, aikido, podiumkunsten en voor de bovenbouw ook filosoferen & debatteren.
We werken groeps- en vakoverstijgend en kinderen hebben regelmatig keuze uit meerdere onderwerpen of projecten. Kinderen zien dus veel verschillende gezichten, soms is er les in het klaslokaal, maar ook vaak op het leerplein, het handvaardigheidslokaal, de speelzaal of buiten. Er is ruimte voor autonomie, creativiteit en eigen inbreng; kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces. 

legomindstorms - 1.jpg
Happy Kids - Basisschool-02.png

"Wij willen het vuur in de kinderen ontsteken en laten vonken.

We geven niet alleen onderwijs áán de kinderen,

we vormen het onderwijs en de school mét de kinderen.

Het is echt genieten hoe wijs, vindingrijk, creatief

en verantwoordelijk de kinderen zijn.

Met z’n allen hebben we er veel plezier in!

Dit is echte rijkdom."

Verbinding tussen de lessen

Thema's

Ons schooljaar is opgedeeld in vijf periodes - tussen de vakanties - waarin een thema centraal staat. Dit thema komt terug in de verschillende vakken en verbindt de lessen. Voorbeelden van thema’s zijn Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Vriendschap & Vergeving en Vindingrijkheid. 
We vliegen de thema’s breed aan, aansluitend bij de leeftijd en interesses van de kinderen. 

HAPPY KIDS sluit ook aan bij landelijke thema’s zoals Lentekriebels, Verkeersexamen, Voorleeswedstrijden en de Kangoeroe wedstrijden (rekenen). Musical en kamp voor de oudste kinderen staan ook op het programma!

db46e1df-9f89-4b3b-a692-c73a8d6d7dd9-1.jpg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Leren leren

Projectonderwijs

Projectonderwijs is bijzonder geschikt voor (hoog)begaafde kinderen. Zij hebben namelijk een echt antwoord nodig op hun vraag en die ligt in een verdiepings- of verbredingsprogramma dat onderwerpen op een hoger denkniveau aanbiedt met opdrachten met een grotere complexiteit. Dit zijn bijvoorbeeld divergente opdrachten (meerdere oplossingen mogelijk i.p.v maar 1 goed antwoord). Ook staat het leerproces centraal (het 'leren leren') en ligt de nadruk minder op het eindresultaat alleen. 

Dit gaat dus voorbij 'goed of fout'. Fijn! Hier zit de ontspanning en het plezier, dan leren we het beste.

Er zijn bij Werken in Projecten diverse schooluitjes door de kids zelf georganiseerd: Klimbos (met een sponsorloop geld opgehaald), Jumpsquare, Spelerij. Een rondleiding en een workshop over de 3D printer bij Ultimaker. De kids hadden op basis van de website van Ultimaker interview vragen opgeschreven en kregen ruimschoots antwoord op hun vragen. 

foto gr 1 2 - 5.jpg
Happy Kids - Basisschool-05.png

Op school en in de maatschappij

Burgerschap

Het onderwijs gaat er ook van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en is daarom mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie, kennismaking met verschillende culturen. Het gaan dan om zowel kennisoverdracht als ervaringsgericht leren.

School burgerschap is zichtbaar in de onderlinge omgang op school en het bevorderen van sociale competenties van leerlingen. 

Maatschappelijk burgerschap betreft de bekendheid met en deelname aan de samenleving. Dit houdt ook in dat de leerlingen kennis maken met en leren over verschillende achtergronden en culturen.

Staatsburgerschap omvat kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zowel op nationaal als op Europees niveau. 

Het vak debatteren & filosoferen draagt hier ook aan bij.

IMG_0616.jpeg
Happy Kids - Basisschool-10.png
Happy Kids - Basisschool-10.png

Leren van de expert

Masterclasses & bedrijven bezoeken

Leerlingen genieten van kennis uit de praktijk, uit het leven. Ouders en andere betrokkenen delen hun ervaring met de kinderen, bijvoorbeeld over hun werk in de zorg, als bioloog, of als ict’er. Kinderen kregen masterclasses over o.a. beleggen & het ontstaan van geld, internetveiligheid, koken en presenteren. Dit ervaren we als zeer waardevol voor de school! 
Ook gaan we graag op bezoek bij bedrijven en laten ons verrassen door bijvoorbeeld de uitnodiging van de burgemeester van Zeist. Soms krijgen we zelfs een opdracht en denken de leerlingen mee over een vraagstuk, ze komen vaak met de meest creatieve oplossingen!

legomindstorms - 1.jpg
Happy Kids - Basisschool-04.png

Waar staat Happy Kids voor?

Uitdagend onderwijs

HAPPY KIDS is een basisschool, waar naast de kernvakken, méér wordt gedaan. De nadruk ligt op vernieuwend onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en actief leren. Ons onderwijs draait om ontdekken, ervaren en doen. We werken groepsoverstijgend en vakoverstijgend.

Persoonlijke ontwikkeling, leren leren, plezier hebben!

We hebben veel oog voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We bouwen aan hun zelfvertrouwen, leren ze doorzetten, hun eigen mening te vormen en op zichzelf vertrouwen. Ze gebruiken hun talenten en kwaliteiten. Ze ontwikkelen vaardigheden en leerstrategieën waar ze hun hele leven profijt van hebben. Elke dag is er aandacht voor ‘leren leren’.  Als leren interessant is, gaat leren veel beter!

Het resultaat? Basis voor geluk!

Toekomstgericht onderwijs

Het onderwijs van HAPPY KIDS is toekomstgericht. We leven in een kennissamenleving en ons onderwijs sluit daarbij aan. Het betekent actief leren, initiatief nemen, zelf kennis vergaren en werken in vakoverstijgende projecten, waarbij de leerkracht een begeleidende rol heeft. Kinderen leren werken met digitale middelen, onderwijs vindt in- én buiten het leslokaal plaats en zo gaat er een wereld voor ze open. De leerling wordt eigenaar van zijn of haar leerproces.

Dit worden ‘21st century skills’ genoemd. Vaardigheden die gevraagd worden in de huidige en toekomstige maatschappij. Door werkgevers en als ondernemer.  

Dit is een omslag ten opzichte van het reguliere onderwijs zoals we dat nog veel zien, waarin het meer draait om kennisoverdracht van leerkracht op leerling, passief leren uit boeken en losse, op zichzelf staande vakken.

Voor wie hierover meer wil lezen raden we Frank van den Oetelaars ‘21st Century Skills in het onderwijs’ van harte aan; een helder overzicht van de verschillen tussen het onderwijs van de industriële samenleving en hoe het onderwijs van de huidige kennissamenleving behoort te zijn. 

Vernieuwend onderwijs

Ontdekken, ervaren & doen!

HAPPY KIDS werkt met een uniek en vernieuwend onderwijsconcept. We bieden uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige kids, waarbij we het vuur in de kinderen ontsteken!  


Kinderen willen leren en ontdekken. HAPPY KIDS biedt onderwijs aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 op de volgende leerlijnen: 

  • rekenen

  • taal

  • lezen/begrijpend lezen

  • kunstzinnige oriëntatie

  • bewegingsonderwijs

  • wereld

  • 21st century skills

  • executieve functies

We houden ons daarbij aan de door de overheid gestelde eisen op het gebied van leerstof die de kinderen dienen op te doen tijdens hun basisschool tijd om uit te komen op hun uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs. Daar hebben we eigen gebieden aan toegevoegd. De ontwikkeling van de leerlingen op deze gebieden wordt goed bijgehouden.

gr 78 - 6.jpg

''En wat zijn ze nu weer geïnspireerd, onze koters.

En wat gaan ze lekker veel naar buiten. En wat voelen ze heerlijk vrij.

En wat worden ze tot in het diepst van hun ziel gezien.

En wat worden wij als ouders gezien.''

- Moeder van een leerling

Onze school

Speerpunten

Bij het vormgeven van het onderwijsproces en de school als geheel gaan we o.a. uit van de volgende uitgangspunten:

✓ We gaan uit van de intrinsieke motivatie van de leerlingen.
✓ Het gevoel van veiligheid is essentieel voor een goed leerproces.
✓ Het leerproces is top-down (eerst het grote geheel, daarna de onderdelen waarbij het doel van het leerproces vooraf duidelijk is).
✓ Logica en weten waarom iets werkt is erg belangrijk.
✓ We stimuleren zelfstandigheid, nieuwsgierigheid & kritisch denken.
✓ Er is ruimte voor creativiteit en out-of-the-box denken.
✓ We leren ervaringsgericht: leren door te onderzoeken, te ervaren en te creëren.
✓ We leren het meest als we ons goed voelen en plezier hebben. 
✓ Fouten maken hoort bij uitproberen en leren.
✓ Leerkrachten hebben naast de traditionele rol van leerkracht die kennis overbrengt, ook een coachende/begeleidende rol waarbij ze de leerlingen stimuleren zelf op zoek te gaan naar kennis en antwoorden.
✓ Cognitieve, sociale, emotionele, fysieke, motorische, creatieve, morele en persoonlijke ontwikkeling, alsmede betekenisgeving zijn belangrijk en hangen met elkaar samen.
✓ We gaan uit van de menselijke basisbehoeften als willen bijdragen & gezien worden.
✓ Wat we op school doen voegt waarde toe, waarbij we uitgaan van wat nodig is, evenals logica, ‘common sense’ en vertrouwen.
✓ Organische groei: we hebben doelen die we willen bereiken waarbij we een organische groei boven een strakke planning stellen.
✓ We vinden het belangrijk continue het onderwijsproces en de schoolorganisatie te evalueren en te verbeteren.

bottom of page