Bel ons: 06-1518 6516

VEILIGHEID EN INFO.VERSTREKKINGSBELEID

Ons beleid rondom veiligheid en informatieverstrekking over leerlingen is als volgt:

1) Bovenal: de 6 V's! Onze eigen VeiligheidsCode!
Bovenal hebben we de 6 V's die voor ons op school de grondwet zijn, hierdoor voelen we ons veilig (niet alleen wat betreft (het ontbreken van) pesten, maar ook omdat het veilig is om onszelf te zijn) en kunnen we optimaal tot leren komen:
  1. Vrienden
  2. Vriendschappelijkheid
  3. Vertrouwen
  4. Vrijheid
  5. Verantwoordelijkheid
  6. Vrolijkheid
Hoe we dan met elkaar omgaan? EERLIJK - RESPECTVOL - ZORGZAAM!
Als er toch wat gedoe of een ruzie-tje is, dan lossen we dat samen met een de leerkrachten direct op. De leerkrachten zijn een kei in achterhalen wat er achter 'lastig' gedrag zit. En ja, daar is altijd een oplossing voor.
Dat is wat ons HAPPY maakt!

2) Vertrouwensinspecteur voor iedereen
De Vertrouwensinspecteur is er voor iedereen (ouders, leerlingen, leerkrachten, scholen) en kan benaderd worden voor vragen rondom veiligheid in de brede zin van het woord. De Vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 0900-1113111. 

3) Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn scholen verplicht de Meldcode te gebruiken. 
(Bron: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-5.htm)

Het stappenplan dat we hiervoor hanteren staat omschreven op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

4) Inzage leerlinggegevens door anderen
Soms is de school verplicht om informatie over kinderen aan bepaalde deskundigen te geven. Bijvoorbeeld:
  • medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat;
  • hulpverleners: bijvoorbeeld bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling;
  • Inspectie van het Onderwijs.
In andere gevallen moet de ouder eerst toestemming geven. 
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/welke-gegevens-bewaart-de-basisschool-over-mijn-kind)

Inlichtingen aan derden verstrekken wij via de mail (op basis van gerichte vragen) waarbij de ouders ook in de mailwisseling worden meegenomen. Dat past bij de open en zorgvuldige wijze waarop we bij ons op school met elkaar omgaan.
Share by: