Bel ons: 06-1518 6516

ANBI INFO

ANBI Informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HAPPY KIDS

DOEL
Het doel van de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS is: 
Het bevorderen en ondersteunen van het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de Stichting HAPPY KIDS Education (HKE); 
Het bieden van (financiële) ondersteuning aan projecten en activiteiten, die niet binnen de normale exploitatie van HKE kunnen worden gefinancierd; 
Verlenen van beurzen aan kinderen waarvan de ouders en/of verzorgers niet over de mogelijkheden beschikken om het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door HKE geheel of gedeeltelijk zelf te bekostigen en die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen. 
Fondsenwerving heeft daarmee de hoogste prioriteit om de doelen van de Stichting HAPPY KIDS Education daadwerkelijk te realiseren en de continuïteit van de Stichting te waarborgen. 

GELDEN
De Stichting besteedt verworven gelden aan:
1. Projecten en activiteiten van de Stichting HAPPY KIDS Education die buiten de normale exploitatie vallen.
2. Het verlenen van beurzen aan kinderen die het schoolgeld van de Stichting HAPPY KIDS Education niet kunnen voldoen.
3. Zelfstandige, lokale initiatie
ven. Het gaat hier om eenmalige acties, aangedragen door de Stichting HAPPY KIDS Education. De Stichting ondersteunt alsdan het lokale initiatief met het volledig of gedeeltelijk benodigde bedrag.

ANBI STATUS:
Stichting Vrienden van HAPPY KIDS voert een administratie zoals die verplicht is binnen de eisen die gesteld worden voor een ANBI-status. In de administratie worden doelstelling specifieke uitgaven geregistreerd en wordt geregistreerd welke onkostenvergoedingen de bestuurders hebben ontvangen, wat de onkosten zijn voor het bestaan van de Stichting en wat de uitgaven zijn voor het werven van gelden. Daarnaast geeft de administratie inzicht in het vermogen. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Aan het eind daarvan worden door de penningmeester de boeken gesloten en de jaarstukken opgesteld. Deze stukken bestaan uit een resultatenrekening, de balans en een toelichting. De jaarstukken worden na goedkeuring door het bestuur jaarlijks in een overzicht openbaar gepubliceerd. 

HET BESTUUR 
Penningmeester: Antoinette Smit 
Secretaris: Monique van den Berg
Voorzitter: Caroline Wisse
Lid: Evert Jan van Hasselt

De bestuurders, adviseurs en andere betrokkenen ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Het bestuur is van mening dat zoveel mogelijk van de gelden beschikbaar moeten blijven aan het bereiken van de doelstelling. Vacatiegeld is daarom binnen de Stichting niet aan de orde. 

GEGEVENS VAN DE STICHTING 
De Stichting Vrienden van HAPPY KIDS is opgericht bij notariële akte op 27-01-2017 en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht, onder nummer: 67938841. RSIN 857234250

Het bestuur kan bereikt worden via: 
mevr. M.H. van den Berg: movoberg@gmail.com

ACTIVITEITENKALENDER STICHTING
2016
Formeren bestuur

2017
December: Oprichten Stichting
Januari: Openen bankrekening
Maart: Plan fondsenwerving
Augustus: Maken promotiemateriaal
November: Fondsenwerving
November: Organiseren Businessontbijt

STICHTING HAPPY KIDS EDUCATION

DOEL
De doelstelling van de Stichting is het verzorgen van basisonderwijs in het algemeen en in het bijzonder van (hoog)begaafde en/of hoogsensitieve en/of dyslectische leerlingen. Alsmede het formuleren en ontwikkelen van leerprincipes en onderwijsmethoden, evenals het verzorgen van cursussen en trainingen.

Het onderwijs wat we bieden sluit enerzijds aan bij deze kenmerken van de kinderen en anderzijds sluit het aan bij de verander(en)de behoefte van de maatschappij aan vaardigheden en competenties van werknemers. 
Waar het vroeger ging om kennis overdracht, is tegenwoordig kenniscreatie belangrijker, waarbij bijvoorbeeld een hogere orde van samenwerken belangrijk is. Het resultaat is dat deze kinderen ten eerste een reëel zelfbeeld ontwikkelen en op zichzelf weten te vertrouwen, ten tweede hebben ze zicht op hun talenten en kwaliteiten en ze hebben deze ook deels ontwikkeld, ten derde sluiten hun vaardigheden aan bij wat nodig is op de arbeidsmarkt.

GELDEN
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. De Stichting Vrienden van HAPPY KIDS zet zich in voor extra gelden. 
De Stichting HAPPY KIDS Education gebruikt de inkomsten voor betaling van de salarissen, inrichting, materialen, lesmethoden, projecten en activiteiten van de HAPPY KIDS basisschool en alles wat nodig is om de school in stand te houden en te laten groeien.

ANBI STATUS
De Stichting HAPPY KIDS Education voert een administratie zoals die verplicht is binnen de eisen die gesteld worden voor een ANBI-status. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Aan het eind daarvan worden door de accountant de boeken gesloten en de jaarstukken opgesteld. Deze stukken bestaan uit een resultatenrekening, de balans en een toelichting. De jaarstukken worden na goedkeuring door het bestuur jaarlijks in een overzicht openbaar gepubliceerd. 

HET BESTUUR en RAAD VAN TOEZICHT HAPPY KIDS EDUCATION
Het bestuur van de Stichting bestaat uit maximaal 2 personen en momenteel uit de directeur-bestuurder Sella van de Griend. 
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de bestuurder met de stichting. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten is toegestaan.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Op dit moment wordt de Raad van Toezicht gevormd door: 
Voorzitter: Mik Ploemacher
Penningmeester: Bianca Koomen 
Secretaris: Anne Jan van den Dool 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. De Raad van Toezicht is van mening dat zoveel mogelijk van de gelden beschikbaar moeten blijven aan het bereiken van de doelstelling. Vacatiegeld is daarom binnen de Stichting niet aan de orde. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.  

GEGEVENS VAN DE STICHTING HAPPY KIDS EDUCATION
De Stichting HAPPY KIDS Education is opgericht bij notariële akte op 27-01-2017 en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht, onder nummer: 67938892. RSIN: 857234262

Het bestuur kan bereikt worden op het volgende postadres: 
mevr. S. van de Griend
Voorveldselaan 4
3573 PV Utrecht
sella@happykids.school

ACTIVITEITEN / AMBITIES STICHTING HAPPY KIDS EDUCATION
De ambities van de stichting zijn:
1. Starten als particuliere basisschool in januari 2017 en schooljaar (2017-2018) doorgroeien naar 40 leerlingen.
2. Een aanvraag indienen om een bekostigde basisschool te worden (december 2017 komt de beoordeling hiervan door het Ministerie van Onderwijs).
3. Middels Robot Projecten ook ‘1 dag per week’ onderwijs aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen van andere scholen die meer uitdaging nodig hebben.
4. 'Werken in Projecten' is een van onze speerpunten in het vernieuwend onderwijs dat we blijven ontwikkelen en deze kennis delen we graag met anderen.
5. Er wordt een groot netwerk gevormd om enerzijds de school uit te laten groeien en anderzijds de inzichten over vernieuwend onderwijs te kunnen delen. De directeur-bestuurder heeft hierin een belangrijke rol. De bestuursleden van de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS treden op als ambassadeur en zullen – waar van toepassing – de Stichting introduceren in nieuwe kringen. 
6. De Stichting zal zich uiten via diverse social-mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn en de website). Hier zullen nieuwe, interessante ontwikkelingen van de Stichting gedeeld worden. 
7. Een aanvraag indienen om een bekostigde school voor Voortgezet Onderwijs (VO) te worden (start schooljaar 2019-2020).


Share by: